CO NABÍZÍME

CO NABÍZÍME

EMPATHYCO portfolio služeb

PORADENSTVÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

Našim klientům nabízíme široké portfolio služeb a aktivit. Základním cílem našeho podnikání je pomáhat našim klientům a zákazníkům v jejich podnikatelské, ekonomické či veřejně orientované činnosti tak, aby námi navrhovaná řešení přispěla k co nejefektivnější činnosti, dosažení stanoveného cíle a v konečném důsledku tak k dalšímu rozvoji aktivit klienta.

Děláme maximum pro to, aby naši klienti byli považování za špičku ve svém oboru a na této úrovni se dlouhodobě udržovali.

Zvláštní důraz proto klademe na detailní komunikaci s klientem, jejímž výsledkem jsou specializovaná a vždy na míru připravená řešení dle požadavků klienta. Naše služby a všechny aktivity vždy uzpůsobujeme individuálním potřebám, požadavkům a přáním našich klientů.  Každý projekt považuje za ukončený teprve v okamžiku, kdy došlo ke splnění zadání klienta, a navrhovaná řešení v dané oblasti byla implementována a reálně fungují.

Našim cílem je vybudování dlouhodobých partnerských vztahů založeným na důvěře a kvalitně odvedené práci, nehledáme krátkodobě ziskové příležitosti. Spokojenost a důvěra našich klientů je naší největší podnikatelskou hodnotou. 

Snažíme se o týmovou spolupráci s klientem a kreativní hledání nejlepšího proveditelného řešení. Nabízíme praktická a fungující řešení přinášející jednoznačný a verifikovatelný přínos (zefektivnění činnosti, snížení nákladů, rozvoj, zvýšení tržeb, snížení či úplné odstranění rizik, atd.). Přinášíme konkrétní a jasně uchopitelná a realizovatelná řešení doplněná o návrhy nástrojů k jejich realizaci a implementaci.  

 

V oblasti manažerského poradenství nabízíme: 

 

STRATEGIE, STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A ORGANIZAČNÍ PORADENSTVÍ

Správné nastavení strategie je základním předpokladem úspěšné a efektivní činnosti každé organizace. Strategické řízení je dlouhodobým procesem, který je ovlivňován celou řadou externích a interních vlivů. Proto je nutné vybudovat a manažersky řídit proces tvorby, průběžné aktualizace a vyhodnocování plnění základních strategických cílů. S ohledem na mimořádnou expertizu našeho poradenského týmu nabízíme v této oblasti především následující služby:

 • Posouzení správnosti zpracované a nastavené strategie, včetně procesu strategického řízení společnosti či organizace;
 • Dle požadavků klienta asistenci při zpracování vrcholové strategie společnosti, návazných procesů strategického řízení, včetně reportingu a metodického řízení daného procesu;
 • Asistenci při zpracování dílčích strategických plánů klíčových segmentů činnosti společnosti/organizace, včetně nastavení metodiky jejího naplňování a vyhodnocování;
 • Organizace, moderování a vedení strategických workshopů za účasti klíčových manažerů a specialistů společnosti, kontinuální školící a metodická činnost v oblasti strategického a organizačního řízení;
 • Identifikace vhodných podnikatelských příležitostí směřujících buď ke stabilizaci nebo k dalšímu rozvoji dané společnosti/organizace (strategicky rozvojový management);
 • Zpracování odborných analýz, expertních materiálů a posudků, tržních analýz, benchmarkových studií, apod.;
 • Vedení strategických projektů, komplexní podpora při implementaci schválené strategie (vedení projektů, projektová kancelář, interní management, administrativní podpora, atd.);
 • Analýza organizační struktury ve vazbě na maximální efekty plynoucí z její optimalizace;
 • Vhodné nastavení vlastnických vztahů a procesů s ohledem na optimalizaci fungování větších vlastnických celků (holdingové uspořádání), zpracování variantních návrhů možného holdingového uspořádání, vedení těchto projektů;
 • Posouzení systému corporate governance a compliance, návrh jejich optimalizace a zefektivnění;
 • Analýza řízení majetkových účastí, včetně zahraničních.

 

RISK MANAGEMENT A COMPLIANCE 

Řízení rizik (risk management) je nedílnou součástí moderně fungujících společností a organizací. Riziko je možné definovat jako možnou ztrátu či negativní dopad na společnost způsobenou vnějšími či interními faktory, které nejsou plně pod kontrolou společnosti/organizace, resp. jejího managementu. Je proto nutné rizika identifikovat, vyhodnotit a přijmout nástroje k jejich eliminaci či alespoň zmírnění. Každé riziko je kvantifikovatelné a je možné vyjádřit i jeho pravděpodobnost výskytu.

Profesionálně nastavený systém řízení rizik je složitý, náročný a dlouhodobý proces. Formální nastavení systému řízení rizik není efektivním nástrojem pro ochranu společnosti, jejího majetku a hodnoty. Cílem našich aktivit v této oblasti je přispět k nastavení efektivního systému řízení rizik v jeho komplexní šíři a podobě, to vše s ohledem na co nejvyšší efektivitu vynaložených finančních prostředků v této oblasti. 

S ohledem na bohaté profesní zkušenosti našeho týmu v této oblasti jsme schopni nabídnout následující portfolio služeb:

 • Posouzení nastavené strategie řízení rizik, zpracovat návrhy a doporučení k její optimalizaci;
 • Procesní analýza systému řízení rizik;
 • Zpracování a nastavení katalogu rizik, včetně evaluace jednotlivých rizik v souladu s legislativními požadavky;
 • Nastavení finančních limitů risk managementu, konkrétní doporučení a návrhy k eliminaci či snížení limitu jednotlivých rizik;
 • Systém reportingu v oblasti řízení rizik, jeho posouzení, případně jeho zpracování a implementace;
 • Kontinuální sledování, měření a vykazování rizik, včetně výběru nástrojů pro jejich řízení;
 • Business continuity management;
 • Kompletní outsourcing systému řízení rizik dle požadavků a přání klienta;
 • Organizace školení a specializovaných workshopů a seminářů v problematice řízení rizik;
 • Komplexní služby v oblasti systému trestně právní odpovědnosti právnických osob (analýza nastaveného systému, posouzení rizik, návrhy a doporučení ke zvýšení efektivnosti, školící a metodická činnost). 

 

PROCESNÍ ŘÍZENÍ

 • Detailní analýza nastaveného systému procesního řízení, včetně interních směrnic, pravidel a metodiky;
 • Posouzení efektivnosti nastaveného systému, definice optimálního stavu a návrh řešení směřujících k jeho implementaci;
 • Asistence při zavedení a implementaci systému procesního řízení, případně při jeho změnách a úpravách;

 

INTERNÍ AUDIT A VNITŘNÍ KONTROLA

Podobně jako systém řízení rizik je i oblast interního auditu a kontroly pro efektivní činnost společnost/organizace nezbytná. Navíc jeho úloha neustále roste i ve vazbě na neustále rostoucí legislativní požadavky v této oblasti. Posláním interního auditu je pomoci společnosti/organizaci v dosahování cílů, jež si vytyčila tím, že praktikuje systematický metodický přístup k hodnocení a efektivnosti řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a klíčových oblastí činnosti společnosti/organizace. Interní audit je dlouhodobým, neustále se vyvíjejícím procesem, jehož význam kontinuálně roste.

V dané oblasti poskytuje naše společnost následující typy služeb:

 • Analýza nastaveného systému interního auditu, vnitřní kontroly a kontrolních mechanismů v dané společnosti/organizaci;
 • Zpracování strategie systému interního auditu v závislosti na organizační struktuře, klíčových procesech a systému řízení rizik;
 • Nastavení interní metodiky pro činnost interního auditu, ověření funkčnosti a efektivnosti systému interní kontroly;
 • Pravidelné ověřování funkčnosti a efektivnosti systému interního auditu a kontroly;
 • Tzv. rizikově orientovaný přístup (specifické zaměření auditu do oblastí s vysokou mírou či pravděpodobností rizika);
 • Kontrolní, verifikační a posudková činnost v této oblasti;
 • „externí“ auditorské služby pro kontrolu činnosti interního auditu v dané společnosti/organizaci;
 • Poskytování dlouhodobých, systematických a kompletních služeb na základě pravidelného hodnocení procesů, naplňování strategie, systému řízení rizik v oblasti interního auditu a vnitřní kontroly;
 • Identifikace požadavků kladených na interní audit ze strany regulačních a státních orgánů vyplývajících z platné legislativy;
 • Kompletní outsourcingové služby spojené v oblasti interního auditu a vnitřní kontroly s důrazem na nezávislost a objektivitu (audit je vždy veden osobou, která není jakýmkoli způsobem spojena s auditovanou společností/organizací).

 

ASSET MANAGEMENT

Efektivní správa a řízení majetku je podstatnou součástí činnosti subjektů veřejné správ. Výnosy z řízení majetkových portfolií měst, obcí a krajů mohou zásadním způsobem ovlivňovat příjmovou stránku rozpočtu dotčených subjektů. Právě z tohoto důvodu je tato oblast v popředí zájmu naší společnosti. 

V této oblasti společnost Empathy & Co. nabízí:

 • Zpracování auditů majetku, včetně analýzy jejich efektivního využívání a nakládání s ním;
 • Návrhy řešení efektivního využívání a správy majetku, nastavení optimální struktury ve vazbě na potřeby a požadavky klienta (vlastní potřeba a správa majetku, pronájem, prodej či nákup v případě potřeby);
 • Zpracování analýz dílčích segmentů (pronájem majetku, efektivita spravovaného majetku, apod.) v oblasti asset managementu;
 • Asistence při prodeji nepotřebného majetku, včetně návrhů optimálního způsobu odprodeje nepotřebného majetku;
 • Externí projektová a manažerská činnost při správě majetku ve vlastnictví dotčených subjektů.

 

SLUŽBY PRO VEŘEJNÝ (PUBLIC) SEKTOR

Veřejný sektor je důležitou oblastí zájmu naší společnosti. Efektivně, transparentně a kvalitně fungující veřejná správa na všech úrovních je důležitou součástí moderně fungujících států. Úspěch veřejného sektoru na všech úrovních – od místních samospráv, přes orgány státní správy na obecní či krajské úrovně až po subjekty státní sprány na centrální úrovni je posuzován zejména z pohledu jejich schopností plánovat a naplňovat představy a očekávání občanů a podnikatelských subjektů.

Celý veřejný sektor musí efektivně, transparentně a flexibilně reagovat na změny ve společenském, ekonomickém a technologickém vývoji nejen naší společnosti, ale i v rámci Evropské unie. Chápeme, že pouze logická, efektivní a především účinná řešení mohou být hlavní přidanou hodnotou nabízenou naší společností v této oblasti. To vše v situaci, kdy neustále vrůstá tlak na přijímání a realizaci co ekonomicky nejefektivnějších řešení při neustále napjatějších finančních možnostech veřejných rozpočtů.

Naše společnost je však díky hlubokým znalostem našeho expertního týmu s problematikou veřejné správy, činností a fungování jednotlivých subjektů veřejného sektoru, včetně jím podřízených a spravovaných institucí, schopna nabízet taková řešení, která budou reagovat nejen na aktuální potřeby našich klientů v oblasti veřejné správy, ale zároveň budou přispívat k zefektivnění a optimalizaci jejich činnosti. Naší ambicí je být partnerem, který v rámci vzájemné spolupráce bude realizovat projekty ušité na míru a nabízet pomoc v nejrůznějších situacích.

V oblasti služeb pro veřejný sektor jsme schopni nabídnout zejména následující portfolio služeb:

 • Komplexní analýzy a návrhy optimalizace procesů nejen samotných úřadů a institucí, ale i jim podřízených subjektů (obchodní společnosti, neziskové organizace, příspěvkové organizace, atd.);
 • Analytickou činnost v oblasti řízení rizik, interního auditu a vnitřní kontroly;
 • Poradenské služby v oblasti personálního řízení, organizační struktury a jejich zefektivnění;
 • Personální audity, včetně zpracování návrhů optimalizace lidských zdrojů;
 • Audity bezpečnosti, posouzení bezpečnostních rizik ve vazbě na aktuální bezpečnostní situaci (bezpečnost škol, zdravotnických zařízení a dalších veřejných institucí, informační bezpečnost a management bezpečnosti informací, kybernetická bezpečnost, infrastrukturní bezpečnost, atd.);
 • Projekty transformace či reorganizace příspěvkových organizací, obchodních společností či jiných podřízených subjektů měst a krajů.
 • Nastavení efektivního řízení majetkových účastí ve vazbě na oprávněné zájmy vlastníka/akcionáře, včetně zpracování strategie jejich řízení;
 • Zpracování procesních auditů, včetně návrhů na zefektivnění procesních modelů dotčených subjektů;
 • Komplexní činnosti v oblasti nakládání s majetkem dotčených subjektů, analýzy efektivity hospodaření a návrhy na zlepšení v této oblasti (více v oblasti asset management).

 

 

V rámci investiční činnosti a aktivit jsme silní především v těchto tématech:

 

CORPORATE FINANCE

 

Fůze a akvizice 

 • Nabízíme komplexní poradenství na straně kupujícího a prodávajícího při transakcích v oblasti fůzí a akvizic (proces M&A);
 • V rámci akvizičního procesu poskytujeme poradenské služby jak při nabývání tak odprodeji podílů ve společnostech či celých společnostech a podnicích, jejich částí nebo jejich významných aktiv či souborů;
 • Na straně kupujícího identifikujeme vhodné akviziční cíle v závislosti na profilu a zadání klienta, včetně zpracování tržní analýzy, analýzy podnikatelského prostředí a identifikace dalších podnikatelských a rozvojových příležitostí;
 • Na straně prodávajícího jsme schopni, ve spolupráci s našimi spolupracujícími partnery, identifikovat okruh potenciálních zájemců a investorů, včetně navázání kontaktů s nimi;
 • Nedílnou součástí poskytovaných služeb je asistence v procesu jednání, ocenění nabývaného podílu, podniku či jeho části nebo aktiv a nastavení optimální akviziční struktury;
 • Ve spolupráci s renomovanými právními kancelářemi analyzujeme danou akvizici v kontextu právních aspektů, soutěžního práva a asistujeme při zastupování klienta s antimonopolními úřady;
 • V případě zájmu klienta jsme schopni asistovat při zajištění financování dané akvizice.

 

Due diligence

Proces hloubkové kontroly (auditu) je základní podmínkou každého akvizičního procesu a naprosto nezbytným krokem při stanovení jeho odpovídajícího finančního ohodnocení.

 • Provádíme komplexní proces due diligence cílové společnosti, prioritně zaměřené na obchodní a finanční due diligence, oblast strategie a strategického řízení;
 • Realizujeme detailní rozbor finanční situace společnosti, včetně jeho historie;
 • Značný důraz klademe na identifikaci a evaluaci všech rizik spojených s daným podnikem, aktivem či oborem podnikání;
 • Ve spolupráci s našimi externími partnery zajistíme provedení právní, daňové, environmentální, příp. další specializované oblasti due diligence s tím, že na základě principů projektového řízení celý proces due diligence zastřešíme a budeme řídit.

 

POSTAKVIZIČNÍ PORADENSTVÍ 

 • Poskytujeme komplexní poradenské služby navazující na úspěšně dokončenou M&A transakci;
 • Především se jedná o restrukturalizační, ekonomické a obchodní, organizační a personální optimalizace a oblast ekonomiky, finanční a financování daného podniku.

 

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ

Nejen v souvislosti s akvizicí, resp. postakvizičním financováním poskytujeme komplexní poradenské služby spojené s financováním formou investičního bankovního úvěru, akvizičního financování, projektového financování či jiných forem externího financování. 

V této souvislosti zajišťujeme především následující služby:

 • Detailní analýza předmětu financování;
 • Identifikace potenciálních zdrojů financování a zajištění kontaktů na financující instituce;
 • Zpracování potřebné dokumentace pro získání financování (informační memorandum, finanční a obchodní plán, úvěrový návrh, ostatní dokumentace pro potřeby financující instituce, atd.);
 • Analýza a vyhodnocení nabídek financování, včetně analýzy rizik;
 • Odhad dluhové kapacity při akvizičním financování;
 • Asistence v procesu vyjednání finálních podmínek financování s oslovenými subjekty a investory;
 • Ve spolupráci s externí právní kanceláří příprava finální verze smluvní dokumentace.
ZOBRAZIT ČLÁNEK

MISE A VIZE SPOLEČNOSTI

Empaticky vás dovedeme k úspěchu

BLOG